Aksjonærregisteroppgaven

Avtalevilkår

Dette er en rettslig bindende avtale mellom Foras Drift AS (org.nr. 921 056 621 MVA) og deg som bruker nettjenesten Aksjonærregisteroppgaven.no.

DEFINISJONER

Aksjonærregisteroppgaven.no v/Foras Drift AS blir heretter omtalt som “Tilbyder”. Tjenesten som tilbys fra nettstedet aksjonærregisteroppgaven.no og domenet https://www.aksjonærregisteroppgaven.no (og varianter av dette) omtales som “Tjenesten”. Personen som bruker Tjenesten blir heretter omtalt som “Bruker”. Alt innhold og funksjonalitet på Tjenestens internettdomener omtales som “Nettstedet”. Denne avtalen omtales som “Tjenestevilkårene”.

GENERELT

Aksepterte Tjenestevilkår utgjør, sammen med Brukers gjennomførte betalingsprosess på Nettstedet, det samlede avtalegrunnlaget for kjøp av, og bruk av, Tjenesten. Med betalingsprosess menes valg av betalingsmåte, samt fullført betaling med kort eller gjennomført fakturering.

TJENESTEN

Aksjonærregisteroppgaven.no er en tjeneste for innsending av lovpålagt aksjonærregisteroppgave for norske aksjeselskaper. Tjenesten inkluderer:

 • Kvalitetssikret utfylling av aksjonærregisteroppgaven
 • Utfylling av påkrevd vedlegg RF-1086U
 • Innsending til Skatteetaten
 • Oppdatert aksjebok iht. Aksjeloven

For de som velger abonnement inkluderer tjenesten i tillegg:

 • Årlig påminnelse om aksjonærregisteroppgaven
 • Etterspørsel av nødvendig informasjon
 • Prioritert behandling, garantert innsending i god tid før den statlige fastsatte fristen.

Tjenesten leveres senest innen 24 timer. Dette forutsetter at vilkårene nedenfor er oppfylt:

 • Bruker har betalt og har gitt fullstendige opplysninger til Tilbyder i rimelig tid innen leveringsfristen
 • Bruker har signert Samordnet Registermelding for å gi Tilbyder tilgang til Altinn i henhold til instruksjonene her
 • Bruker har svart på henvendelser fra Tilbyder innen 8 timer

FULLMAKTER

Ved bestilling så gir Bruker følgende fullmakter til Tilbyder:

 • Innhente offentlige registrerte opplysninger
 • Bruke offentlige registrerte opplysninger som grunnlag for innsending av aksjonærregisteroppgaven uten at disse godkjennes av Bruker før innsending til Skatteetaten
 • Ta kontakt på e-post med kontaktperson
 • Ta kontakt med selskapets daglige leder eller styreleder
 • Kommunisere med Skatteetaten
 • Innsending til Skatteetaten gjøres av organisasjonsnummer 921 056 621

PRISER OG BETALING

Tjenesten betales med betalingskort om ikke annet er avtalt. Pris er oppgitt i bestillingsskjemaet, og er eks. merverdiavgift. Bestillinger som faktureres har betalingsfrist på 14 dager og faktura inneholder selskapets offentlig registrerte adresse. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter og purregebyr.

Ubetalte krav vil bli sendt til inkasso, og ytterligere kostnader påløper. Faktura sendes per e-post, og inneholder et fakturagebyr på kr 59,- eks mva som kommer i tillegg til prisen.

Kjøpsloven binder partene, og det er ingen angrerett på bestillingen. Bestillingen regnes for å være endelig, og Kundens betalingsforpliktelse etablert, når tilbyder har mottatt bestilling. Bestillingen kan på grunn av oppdragets natur ikke angres etter dette tidspunktet. Kvittering sendes da på e-post. Tilbyder har ikke ansvar for brukerfeil som fører til feil på betalingstransaksjoner.

ABONNEMENT

Abonnement tilbys og er en avtale om gjentagende årlig levering av Tjenesten. Om en inngår avtale om abonnement vil en i god tid før fristen få tilsendt påminnelse om at det skal leveres og de få spørsmålene tilbyder trenger svar på for å få levert oppgaven. I påfølgende år vil faktura bli utsendt eller betaling trukket omtrent en uke etter at dette er varslet.

For abonnement-kunder med faktura som betalingsmåte vil faktura sendes ut 15. Desember hvert år.
For abonnement-kunder med faktura som betalingsmåte vil det ikke ilegges fakturagebyr etter første faktura.
For abonnement-kunder med kortbetaling som betalingsmåte vil beløpet automatisk trekkes 15. Desember hvert år.
Dersom betalingskort har utløpt, og ikke har blitt oppdatert, uten at oppsigelse av abonnementet har blitt sendt til Tilbyder, vil den årlige prisen faktureres, og vil inneholde fakturagebyr på kr 59,- eks mva.

Oppsigelse må være sendt på e-post til post@aksjonaerregisteroppgaven.no senest 2 dager før avtalen fornyes.

ANSVARSBEGRENSNINGER

Merk at aksjonærregisteroppgaven ikke vil bli godkjent hvis ikke tidligere års oppgave er sendt inn og godkjent.

Tilbyder kan ikke holdes ansvarlig for at tidligere oppgaver ikke er blitt levert inn, og for eventuelle feil eller mangler ved informasjonen Bruker legger inn i bestillingsskjemaet. Ved aksept av denne avtalen bekrefter Bruker at Tilbyder holdes ansvarsfri for evt. feil eller mangler ved Tjenesten, Nettstedet, eller informasjon som gis på Nettstedet og via andre kanaler. Bruker aksepterer at Tilbyder ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader som skyldes bruk av Tjenesten (eventuelt manglende mulighet for bruk), manglende godkjennelse av innsendt oppgave, eller overskredet leveringsfrist. Tilbyder sitt erstatningsansvar er begrenset oppad til tjenestens salgssum inkl. mva.

Tilbyder fraskriver seg ansvar for konsekvenser av at det ikke er mulig å få kontakt med Bruker innen rimelige frister for å innhente eventuelle påkrevde tilleggsopplysninger om selskapet og aksjonærene, eller om det ikke blir gitt tilgang til Altinn. Tilbyder forbeholder seg retten til å avvise bestillinger, mot tilbakebetaling av innbetalt beløp.

Å gi tilbyder tilgang til Altinn betyr at Foras Drift AS(org.nr. 921 056 621) får tilgang til selskapet i henhold til våre instrukser. At Foras Drift AS er oppført som regnskapsfører gjelder kun for innsending av aksjonærregisteroppgaven.

OVERDRAGELSE

Tilbyder har rett til å overdra Tjenesten, og dermed Brukers kundeforhold i henhold til Brukeravtalen, helt eller delvis til et annet selskap i tilfelle oppkjøp, fusjon eller overføring.

OPPHAVSRETT OG VIDERESALG

Alt innhold på Nettstedet, inkludert programvareskriptet Tjenesten benytter, er Foras Drift AS (Tilbyder) sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerke, produktnavn, tekster, datakode, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på Nettstedet og Nettstedets datatjener, under enhver omstendighet ikke kan kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra opphavsrettsinnehaveren. Alt videresalg av Tjenesten eller Tjenestens innhold er forbudt.

TVISTER

Tvister i anledning Brukeravtalen, samt tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, hører inn under de ordinære domstoler, med Tilbyders til en hver tids gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.